Welcome to !

     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· Downloads
· Encyclopedia
· Web Links
· ค้นหา
· เรื่องทั้งหมด
· สำรวจความคิดเห็น
· หัวข้อเรื่อง

     วันเวลา
กันยายน 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 การขอใบรับรอง DS-2031

ระเบียบ/ประกาศบุคคลทั่วไป บันทึก "การยื่นขอใบรับรอง DS-2031 (SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION)

ด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามนำเข้ากุ้งและสินค้ากุ้งที่ได้จากการจับจากทะเล จากประเทศไทย เนื่องจากเครื่องมือประมงที่ใช้ในการจับกุ้งไม่ได้ติดเครื่องมือแยกเต่าทะเล ( TED) ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ส่วนกุ้งที่ได้จากการเลี้ยงสามารถนำเข้าได้ตามปกติ แต่ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าเป็นกุ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจริง ดังนั้นกรมประมงจึงได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการยื่นขอใบรับรองดังกล่าว ดังนี้1.คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
เป็นผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป หรือผู้ส่งออกสินค้ากุ้งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงแล้ว

2. สถานที่ยื่นคำขอ
1.1 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2561-4678-9
1.2 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1/19 ถ.เก้าแสน ซอย 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.0-7431-1895, 0-7431-2091, 0-7431-2076 และ0-7431-1340

3. เอกสารประกอบการขอ
3.1 คำขอใบรับรองที่มีรายละเอียดครบถ้วน(ตามแบบที่แนบ) พร้อมประทับตราบริษัท
3.2 แบบใบรับรอง DS-2031 (SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION) ที่กรอกข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1-8 เรียบร้อย และเป็นความจริง ทั้งนี้ข้อ 8 ในส่วนของ NAME/AGENCY/TITLE ให้กรอกคำว่า “ Department of Fisheries “ และในส่วนของ ADDRESS/TEL/FAX ให้กรอกคำว่า “ Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand “
3.3 หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ( MD) ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่าเป็นกุ้งที่ผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในประเทศไทย

4. ขั้นตอนการยื่นขอ
3.1 ผู้ประสงค์ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ณ สถานที่ที่กำหนด
3.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และปริมาณการใช้วัตถุดิบ
3.3 เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าที่ออกใบรับรอง
DS-2031 ให้แก่ผู้ขอ ให้แล้วเสร็จภายใน 1วันทำการคำขอใบรับรอง DS-2031
(SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION)

วันที่........................................
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

ข้าพเจ้าผู้ประกอบการชื่อ......................................................................................................
Approval no. ……….... .(ถ้ามี) ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่.......................................ต้องการส่งออกสินค้ากุ้งไปสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดสินค้าดังนี้
ชนิดสินค้า......................................................... Product code no. …………………………
ขนาดบรรจุ.......................... (กรัม,กิโลกรัม,ปอนด์) จำนวน.....................กล่อง น้ำหนักสุทธิของสินค้า .................... กิโลกรัม โดยผลิตจากวัตถุดิบกุ้งชนิด...................ชื่อวิทยาศาสตร์..................................จำนวนวัตถุดิบ....................กิโลกรัม

มีความประสงค์ขอใบรับรองจากกรมประมงว่าวัตถุดิบกุ้งดังกล่าวเป็นกุ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงโดยได้แนบ เอกสารหลักฐานดังนี้
1. หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ( MD) Ref. no. ……………………………...
2. แบบรับรอง DS-2031 ( SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION) ที่ได้กรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุทั้งหมดรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ยื่นต่อกรมประมงเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..............................................................
(.............................................................)
ตำแหน่ง.....................................................


แบบฟอร์มคำขอใบรับรอง DS-2031 สามารถพิมพ์ (Print) ได้จาก www.thaiqualityshrimp.com


หมายเหตุ: กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งว่าสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนนโยบายว่าด้วยเอกสารประกอบการนำเข้ากุ้ง(DS 2031)โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกและรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์ (HTS CODES: 0306.13.00,0306.23.00,1605.20.05,1605.20.10) ที่ไม่ได้รับการรับรองว่า กระบวนการจับกุ้งทะเลไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับเต่าต้องรับรองแบบฟอร์ม DS 2031 ตัวจริง ช่องที่ 8 และ 9 และต้องเซ็นลานเซ็นจริง เพื่อรับรองว่าเป็นกุ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมิใช่กุ้งที่จับจากธรรมชาติ และต้องแนบเอกสารประกอบการขนส่งทุกเที่ยว โดยไม่สามารถใช้เอกสารการถ่ายสำเนา หรือแฟกซ์จากเอกสารตัวจริงได้ ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2548 เป็นต้นไป" 
     ข้อมูลเชื่อมโยง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ระเบียบ/ประกาศ
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ระเบียบ/ประกาศ:
การนำเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว


     คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 3
จำนวนผู้ลงคะแนน: 7


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่     ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์  หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์

 ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อน  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อน


"Login" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ที่คะแนน
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.400 วินาที