การยื่นขอใบรับรอง DS-2031 (SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION)
วัน Friday 09 Jan
หัวข้อ: มาตรฐานสินค้า


ด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามนำเข้ากุ้งและสินค้ากุ้งที่ได้จากการจับจากทะเล จากประเทศไทย เนื่องจากเครื่องมือประมงที่ใช้ในการจับกุ้งไม่ได้ติดเครื่องมือแยกเต่าทะเล (TED) ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ส่วนกุ้งที่ได้จากการเลี้ยงสามารถนำเข้าได้ตามปกติ แต่ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าเป็นกุ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจริง ดังนั้นกรมประมงจึงได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการยื่นขอใบรับรองดังกล่าว ดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

เป็นผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป หรือผู้ส่งออกสินค้ากุ้งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงแล้ว ซึ่งสามารถ
ขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด (ที่สถานประกอบการตั้งอยู่)

2. สถานที่ยื่นคำขอ

2.1 ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร./โทรสาร 0 2579 8200 (อาคารสวัสดิการกรมประมง
หลังอาคารจุฬาภรณ์) ติดต่อ คุณภัคพงษ์, คุณดวงพร

2.2 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1/19 ถ.เก้าแสน ซอย 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000 โทร. 074 311 895, 074 442 053 โทรสาร 074 442 054

2.3 รายละเอียดการยื่นขอเอกสาร http://www.fisheries.go.th/shrimp

3. เอกสารประกอบการขอ

3.1 คำขอใบรับรองที่มีรายละเอียดครบถ้วน (ตามแบบที่แนบ) พร้อมประทับตราบริษัท
(คำขอ 1 ใบ ต่อ DS2031 1 ชุด)

3.2 แบบใบรับรอง DS-2031 (SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S
DECLARATION) ที่กรอกข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1 - 8 เรียบร้อย และเป็นความจริง ทั้งนี้ข้อ 8 ในส่วนของ NAME/AGENCY/TITLE ให้กรอกคำว่า “Department of Fisheries” และในส่วนของ ADDRESS/TEL/FAX ให้กรอกคำว่า “Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand”

3.3 หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD) ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (ต้นฉบับ) ซึ่งแสดง
ว่าเป็นกุ้งที่ผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในประเทศไทย

4. ขั้นตอนการยื่นขอ

4.1 ผู้ประสงค์ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ณ สถานที่ที่กำหนด (ตามข้อ 2)
4.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และปริมาณการใช้วัตถุดิบ
4.3 เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าที่ออกใบรับรอง

DS-2031 ให้แก่ผู้ขอ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

หมายเหตุ : ติดต่อซื้อแบบฟอร์ม DS2031 ได้ที่
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย โทร 0 2235 5622-4 และ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป โทร 0 2261 2684-6

เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม GAP.pdf

บทความนี้มาจาก ۩ •••สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล•••۩ ۩•••THAIQULITYSHRIMP.COM•••۩
http://www.fisheries.go.th/shrimp

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.fisheries.go.th/shrimp/modules.php?name=News&file=article&sid=42