fishยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง
สืบค้นข้อมูล ระบบงานสถิติ แบบฟอร์มทั่วไป หน่วยงานภายใน สารสนเทศภายใน

สถิติการประมง

กำลังโหลดเนื้อหา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร


เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2562 เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ...
โพสต์ : 2019-07-03 04:02:29

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติประมง จังหวัดเพชรบูรณ์


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง เข้าพบว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจ...
โพสต์ : 2019-02-14 03:00:12

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติประมง จังหวัดสิงห์บุรี


วันที่ 22 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติประมงและการใช้งานระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ และระบบเพาะเลี้ยง พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจสภา...
โพสต์ : 2019-02-01 08:37:34

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติประมง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม


เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อชี้แจงและซักซ้อม...
โพสต์ : 2019-02-01 02:15:21
view news single
ข่าว/ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงลงพื้นที่สำรวจสภาวะการเลี้ยงตะพาบน้ำ จังหวัดราชบุรี
โพสต์ : 2018-07-18 08:07:04
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561 จำนวน 4 รุ่น
โพสต์ : 2018-04-05 14:00:00
เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง เป็นผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมการประชุมหารือ Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information in Southeast Asia ณ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC/SEC)
โพสต์ : 2017-08-23 00:00:00
ลงพื้นที่จังหวัด ระนอง พังงา และภูเก็ต เพื่อสำรวจสภาวะการทำประมงทะเลพื้นบ้าน และติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด
โพสต์ : 2017-07-31 00:00:00
เข้าชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฎิบัติงานสถิติการประมง จ.สมุทรสงคราม
โพสต์ : 2017-07-19 09:12:00
เข้าชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฎิบัติงานสถิติการประมง จ.สมุทรสาคร
โพสต์ : 2017-07-19 00:00:00
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านการประมง ครั้งที่2/2560
โพสต์ : 2017-06-20 15:51:12
ร่วมกิจกรรม 5ส. 2560
โพสต์ : 2017-06-14 10:08:46
ชี้แจงงานและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงานสำรวจสถิติประมง
โพสต์ : 2017-06-07 15:00:59
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงานสำรวจสถิติประมงน้ำจืด
โพสต์ : 2017-06-07 15:00:54
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงานสำรวจสถิติประมงน้ำจืด
โพสต์ : 2017-06-07 15:00:49
การอบรม หลักสูตรการสำรวจข้อมูลสถิติการประมง รุ่นที่ 1
โพสต์ : 2017-04-26 11:43:02
การประชุมวิเคราะห์ข้อมูล MSY ปี 2559
โพสต์ : 2017-03-13 09:49:40
การอบรม หลักสูตรการสำรวจข้อมูลสถิติการประมง รุ่นที่ 2
โพสต์ : 2017-03-08 16:14:11

แผนผังเว็บไซต์

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง
โทร : 0 2940 6151