fishยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและวิเคราห์สถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง
โทร : 0 2940 6151