fishยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง
สืบค้นข้อมูล ระบบงานสถิติ แบบฟอร์มทั่วไป หน่วยงานภายใน สารสนเทศภายใน

1.แผนเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 2.แผนปฏิบัติงานทะเลรวม 3.แผนปฏิบัติงานประมงพาณิชย์ 4.แผนปฏิบัติงานน้ำจืด

ชื่อแผน จังหวัด ไฟล์
แผนปฏิบัติงานน้ำจืด_ภาคกลาง ทุกจังหวัด pdf
แผนปฏิบัติงานน้ำจืด_ภาคตะวันตก ทุกจังหวัด pdf
แผนปฏิบัติงานน้ำจืด_ภาคตะวันออก ทุกจังหวัด pdf
แผนปฏิบัติงานน้ำจืด_ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจังหวัด pdf
แผนปฏิบัติงานน้ำจืด_ภาคใต้ ทุกจังหวัด pdf
แผนปฏิบัติงานน้ำจืด_ภาคเหนือ ทุกจังหวัด pdf
แผนปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงทะเลพื้นบ้าน ทุกจังหวัด pdf


ชื่อ ปี ไฟล์
เป้าหมายงานสถิติ 2563 pdf
เป้าหมายงานสถิติ 2562 pdf
เป้าหมายงานสถิติ 2561 pdf
เป้าหมายงานสถิติ 2560 pdf

ชื่อ ไฟล์
บช.4 -1 - บช.4 -7 แบบบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการหน่วยธุรกิจการประมง pdf
สป.4-1 - สป.4-6 แบบสำรวจสถิติหน่วยธุรกิจการประมง pdf
บช.5-1 แบบสำรวจบัญชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ำจืด pdf
สป.5-1 แบบสำรวจผลการทำประมงน้ำจืดจากธรรมชาติ pdf
บช.5-2 แบบบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ pdf
บช.6-0  แบบบัญชีรายชื่อผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ pdf
สป.6-1  แบบสำรวจผลผลิตฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด pdf
สป.6-2ก แบบสำรวจผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบกึ่งพัฒนา pdf
สป.6-2พ  แบบสำรวจผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนา pdf
สป.6-3  แบบสำรวจผลผลิตการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย pdf
สป.6-4 แบบสำรวจผลผลิตฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล pdf
บช.6-4ป แบบบัญชีรายชื่อผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงโป๊ะ pdf
สป.6-4ป แบบสำรวจผลผลิตหอยแมลงภู่จากปีกโป๊ะ pdf
สป.6-5 แบบสำรวจผลผลิตฟาร์มเลี้ยงปู pdf
บช.7-0  แบบบัญชีรายชื่อผู้เพาะพันธุ์/อนุบาลสัตว์น้ำ pdf
สป.7-0  แบบสำรวจผลผลิตการเพาะพันธุ์/อนุบาลสัตว์น้ำ pdf
สป.1-1 - สป.1-7 แบบสำรวจปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากการทำการประมงพาณิชย์ pdf
สป.2-1 แบบสำรวจปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงพื้นบ้าน pdf
สป.3-1 แบบสำรวจราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำเค็ม ณ ท่าขึ้นปลา pdf

คู่มือการสำรวจสถิติการประมงสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด พ.ศ.2561
ข้อสั่งชี้แจงการสำรวจสถิติการประมงทะเล พ.ศ.2555
ข้อสั่งชี้แจงการสำรวจสถิติการประมงน้ำจืด พ.ศ.2555
การจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัดสาขาประมง

ชื่อ ปี ไฟล์
งบประมาณ 2560 pdf
งบประมาณ 2562 pdf
งบประมาณ 2563 pdf

แผนผังเว็บไซต์

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง
โทร : 0 2940 6151