โครงสร้างกลุ่มเศรษฐกิจการประมง  
น้ำจืด ทะเล ชายฝั่ง
     
     
     
   
     

 

                                                                                                                     
นางสาวณาตยา ศรีจันทึก
หัวหน้ากลุ่มศรษฐกิจการประมง

นางเกวลิน หนูฤิทธิ์
เศรษฐกร ชำนาญการ

น.ส.อนัญญา พัชรโพธิ์วัตน์

.....
เศรษฐกร

นายนเรศ กิจจาพิพัฒน์
เศรษฐกร ปฏิบัติการ

.....
เศรษฐกร

น.ส.ผกามาส ผดุงสุข
เศรษฐกร(พนักงานราชการ)

.....
เศรษฐกร

...
เศรษฐกร

เศรษฐกร

เศรษฐกร

เศรษฐกร

เศรษฐกร

เศรษฐกร

เศรษฐกร