รายงานสถานการณ์สินค้าปลาเป็ด-ปลาป่น

ส่วนเศรษฐกิจการประมงจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เผยแพร่ข่าวสารในลักษณะบทความสั้น เนื้อหาสาระ  เป็นผลสรุปจากการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นด้านสภาวะเศรษฐกิจการผลิต  และการค้า  รวมถึงการสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการ  หรือการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของรัฐบาล

‘ปลาป่น’  เป็นอุตสาหกรรมสำคัญอุตสาหกรรมหนึ่งในระบบเศรษฐกิจไทย ตัวเลขของสำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ในปี 2555 ประเทศส่งออกปลาป่น ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 รวมกันเป็นปริมาณ 58,365.61 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,032.62 ล้านบาท นอกจากนี้ ปลาป่นยังถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และต่อเนื่องไปสู่อุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ ตัวเลขประมาณการประชากรสัตว์ (หมายถึงสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อ) ปริมาณอาหารสัตว์ และการใช้วัตถุดิบ ปี 2556  ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย พบว่า ในอุตสาหกรรมสัตว์จะมีประชากรสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ หมูขุน เป็ดเนื้อ เป็นต้น

ติดตามสถานการณ์ (รายเดือน)

ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564
  มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม
  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
  มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม  
  เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน  
  พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม  
  มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน  
  กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม  
  สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม  
  กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน  
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม  
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน  
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม