Untitled Document
Footer
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 - 2563 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (กนป.) กรมประมง.
ระบบงานสารบรรณ, ออกแบบสร้างและจัดทำโดย : นายพรชัย พอกพูล (เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน) สังกัด (กตป.).