General Research Administration and Coordination Unit  
line decor
  
line decor 


 
ข่าวการประชุม

"การประชุมคณะทำงานฝ่ายพิจารณาผลงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 "
0000
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิจารณาผลงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6
อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 "ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2559" 
   กรมประมงจัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559
   ณ ห้องประชุมกรมประมง เเละห้องประชุมสุรัสวดี กรุงเทพฯ
  รายละเอียด 

   - แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย 
   - แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสำหรับบุคคลภายนอก 
   - ประวัติผู้นำเสนอผลงาน 
   - รายละเอียดการส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ 
   - กำหนดการการประชุมวิชาการ 2559 
   - หนังสือโครงการการประชุมวิชาการ 2559 
  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการประมง 


 งานแถลงข่าว SIMA ASEAN Thailand 2015 Press Conference 
  วันที่ 26 สิงหาคม 2558  ผชช.ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์ และนางโสมลดา ประเสริฐสม 
  เข้าร่วมงานแถลงข่าว " SIMA ASEAN Thailand 2015 Press Conference " 
  ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok Hotel ห้องบอลรูม 2 ซอยสุขุมวิท 27 
  โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
  ร่วมกับบริษัท Comexposium จำกัด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
  SIMA ASEAN Thailand 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2558 
  ณ อาคาร 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
 "รายชื่อผู้ลงทะเบียน หลักสูตร:การถ่ายรูปสินค้าปลาสวยงามอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
   รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ห้องกุลาดำ ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง  

 "การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558"
   กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 
9-10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง และห้องประชุมอาคารสุรัสวดี (SEAFDEC)
รายละเอียด - ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 พ.ค.58) - สำเนาเอกสารขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการ - รายละเอียดรูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ - แผนที่การเดินทางไปยังห้องประชุมสุธรรม อารีกุล - กำหนดการจัดการประชุมวิชาการ - กำหนดการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ - บทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 การบรรยายพิเศษ "สกัดความคิดพิชิตทุน สวก." ในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558
โดย ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
- ไฟล์บรรยายพิเศษ "สกัดความคิดพิชิตทุน สวก."

ผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2560
ตามที่หน่วยงานได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ตามมติคณะรัฐมนตรี บัดนี้ วช. ได้แจ้งผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว

ผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2559
ตามที่หน่วยงานได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ตามมติคณะรัฐมนตรี บัดนี้ วช. ได้แจ้งผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว

ผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2558
ตามที่หน่วยงานได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี บัดนี้ วช. ได้แจ้งผล การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว
ผลการประเมินรวมทุกโครงการ (บช-๓)
ผลการประเมินรายโครงการ(แบบว-๕)(แยกตามหน่วยงาน)
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการขอทุนวิจัย จาก สวก.

 บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2555

 รายช่่ื่อผลงานวิจัยที่เผยแพร่ปีงบประมาณ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2559/2

 รายชื่อผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2557
 คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง

 ยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์ของชาติรายประเด็นประกอบการเสนอของบประมาณวิจัย ปี 2560
 

 

นางโสมลดา ประเสริฐสม
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ