Notice

ภาพกิจกรรม งานสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 (ชายฝั่ง)

 

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น พร้อมคณะผู้จัดกมป. จัดสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC สำหรับหน่วยรับรองตามระบบมาตรฐาน

Read more: ภาพกิจกรรม งานสัมมนาผู้ตรวจประเมิน...

ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)

 

       ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

Read more: ภาพกิจกรรม...

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065

 

 

   ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO/IEC 17065:2012 Introduction and Internal Auditor Course) ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Read more: ภาพกิจกรรม ...

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) สู่ความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSS

 

    ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) สู่ความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSSI ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2561 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

    โดยได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ ผู้แทนจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เป็นวิทยากร และผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน มกษ. 7401-2557

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

  

  

  

  

ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ประจำปี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065

 

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ประจำปี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ที่ปฏิบัติงานด้านตรวจประเมินฟาร์ม คณะทบทวนการรับรอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในมาตรฐานฐานเกษตรอินทรีย์

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)