Notice

ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)

 

       ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

  

  

  

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065

 

   ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO/IEC 17065:2012 Introduction and Internal Auditor Course) ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

  

  

  

  

 

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) สู่ความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSS

 

    ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) สู่ความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSSI ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2561 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

    โดยได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ ผู้แทนจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เป็นวิทยากร และผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน มกษ. 7401-2557

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

  

  

  

  

ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ประจำปี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065

 

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ประจำปี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ที่ปฏิบัติงานด้านตรวจประเมินฟาร์ม คณะทบทวนการรับรอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในมาตรฐานฐานเกษตรอินทรีย์

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

  

  

  

   

   

  

  

 

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ 2018"

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ 2018"

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

   

  

  

  

  

More Articles...

  1. ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตร “Introduction to GMP and HACCP สำหรับการรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์”
  2. ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐานฟาร์มปลอดโรค”
  3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)”
  4. ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 และการประกันคุณภาพผลทดสอบ สำหรับงานตรวจสอบรับรองฟาร์ม/สถานประกอบการตามมาตรฐาน GAP/CoC