Notice

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา "เตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามข้อกำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative: GSSI" รุ่นที่2 สำหรับเกษตรกร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกมป. พร้อมคณะผู้จัด ได้จัดสัมมนาโครงการ "เตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะ เล (มกษ. 7401) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามข้อกำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative: GSSI" รุ่นที่ 2 สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยาย และอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานกรมประมง มกอช. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และตัวแทนของผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

Link รูปกิจกรรม ที่ Facebook fan page กมป.

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา "เตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามข้อกำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative: GSSI" รุ่นที่ 1 พฤษภาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา "เตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามข้อกำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative: GSSI" รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซตเตอร์ จังหวัดระยอง

Link รูปกิจกรรม ที่ Facebook fan page กมป.

 

ภาพกิจกรรม งานสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 (ชายฝั่ง)

 

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น พร้อมคณะผู้จัดกมป. จัดสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC สำหรับหน่วยรับรองตามระบบมาตรฐาน

Read more: ภาพกิจกรรม งานสัมมนาผู้ตรวจประเมิน...

ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)

 

       ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

Read more: ภาพกิจกรรม...

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065

 

 

   ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO/IEC 17065:2012 Introduction and Internal Auditor Course) ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Read more: ภาพกิจกรรม ...