Notice

ประกาศผลสอบ โครงการหลักสูตร SO/IEC 17065:2012 Introduction ans Onternal Auditor วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562

ประกาศผลสอบ โครงการหลักสูตร SO/IEC 17065:2012 Introduction ans Onternal Auditor วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

Download เอกสารประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Download เอกสารประกาศรายชื่อ

พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562

           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 

 

(เอกสารประกอบการสัมมนา) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม (สัตว์น้้าชายฝั่ง) ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558

(เอกสารประกอบการสัมมนา) สไลด์โชว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม (สัตว์น้้าชายฝั่ง) ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558

Download (สามารถแสกน QR Code หรือกดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

ไฟล์ PDF