Notice

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Download เอกสารประกาศรายชื่อ

พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562

           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 

 

(เอกสารประกอบการสัมมนา) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม (สัตว์น้้าชายฝั่ง) ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558

(เอกสารประกอบการสัมมนา) สไลด์โชว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม (สัตว์น้้าชายฝั่ง) ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558

Download (สามารถแสกน QR Code หรือกดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

ไฟล์ PDF

(เอกสารประกอบการสัมมนา) แผน/วิธีการปฏิบัติงานการตรวจติดตามสารตกค้าง National Residues Control Plan (NRCP) ในตัวอย่างสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง

(เอกสารประกอบการสัมมนา)  สไลด์โชว์ แผน/วิธีการปฏิบัติงานการตรวจติดตามสารตกค้าง National Residues Control Plan (NRCP) ในตัวอย่างสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง

โดย คุณอัมพุชนี นวลแสง

หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Download (สามารถแสกน QR Code หรือกดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

ไฟล์ PDF