Notice

คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563

คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิตGAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563 dowload

เรื่อง ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ” (ISO/IEC 17025:2017 Introduction and Internal Auditor)

เรื่อง ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ” (ISO/IEC 17025:2017 Introduction and Internal Auditor)

 

Download เอกสารประกาศรายชื่อ

ประกาศผลสอบ โครงการหลักสูตร ISO/IEC 17065:2012 Introduction and Internal Auditor วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562

ประกาศผลสอบ โครงการหลักสูตร ISO/IEC 17065:2012 Introduction and Internal Auditor วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

Download เอกสารประกาศรายชื่อ

พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562

           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย