Notice

การสืบค้นและการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสาย การผลิตสินค้าประมง

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตสินค้าประมงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า DOF Traceability System โดยเป็นการสืบค้นข้อมูลจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงหรือการจับจากธรรมชาติ การนำเข้า การแปรรูป การส่งออก ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

  1. ระบบโปรแกรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กมป.)
  2. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ทบ.1/ ทบ.2) (ศทส.)
  3. ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window; FSW) (กคส.)
  4. ระบบ Thai Flagged Catch Certificate (ใบรับรองการจับสัตว์น้ำโดยเรือไทย) (กตส./ ศทส./ กบร.)
  5. โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (การเพาะเลี้ยง; APD) (กพช.)
  6. โปรแกรมการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ MD/FMD, Aqua MD (กพจ.)
  7. ระบบ Health Certificate (ผลิตภัณฑ์ประมง) (กตส.)
  8. ระบบขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Health Certificate) (กพส.)

 

 

ผู้ใช้งานระบบ DOF Traceability System

       

1.       บุคลากรภายในกรมประมง

สามารถสืบค้นใบอนุญาตและใบรับรอง การเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง

2.       ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับการประมงตลอดห่วงโซ่การผลิต

สามารถแจ้งเรื่องสืบค้นและการติดตามเรื่องใบอนุญาตและใบรับรอง

3.       บุคคลที่สนใจในการสืบค้นสินค้าประมง

สามารถแจ้งเรื่องสืบค้นและการติดตามเรื่องใบอนุญาตและใบรับรอง

ประโยชน์ของโปรแกรม DOF Traceability System

  • เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมประมง เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สนับสนุนหลักฐานเพื่อการสืบค้นในสินค้าประมงตลอดสายการผลิต
  • ให้บริการสืบค้นข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรกรมประมง ผู้ประกอบการด้านการประมง และบุคคลที่สนใจ เพื่อเข้าสู่ระบบการสืบค้นแหล่งที่มาของสินค้าประมง รวมทั้งปลายทางของวัตถุดิบในแต่ละขั้นตอน

 

 

โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่  : http://doftraceability.fisheries.go.th  หรือที่ QR-Code ข้างต้น

 

แบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำร้องขอใช้งานระบบ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับการใช้งานสำหรับประชาชน คลิกที่นี่ 

(สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงที่ต้องการเอกสารคู่มือการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) )