ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

  • Print

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

Download เอกสาร