Notice

ประกาศแผนการจัดจ้างตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP และมาตรฐาน Code of Conduct (CoC) ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศแผนการจัดจ้างตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP และมาตรฐาน Code of Conduct (CoC) ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

Download เอกสาร