Notice

ผู้อำนวยการฯ

นางสาวชุติมา ขมวิลัย

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 14520

นางสาวพรประภา  จึงแย้มปิ่น

นายธนกฤต สิงหาไชย

นางสาวชนันท์กานต์  หมวดมณี

นางสาวฐิติภัทร ช่วยชาติ

 

กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 14514 14516 สายตรง 02-562-0553

นางสาวเสาวณีย์ ทัพเลี้ยง

นายอนุชา  อินทนา

นายวรวิทย์ รักษาแก้ว

 

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต เบอร์โทรศัพท์ภายใน 14515 - 14517, 02-579-7738

นางสาวมณฑิรา  ถาวรยุติการต์  หัวหน้ากลุ่ม

นางสาวบุณฑริกา  ศิริ

นางสาวศจี  เวหา

นางสาวอรวรรณ  พันนุ้ย

นางสาวมุทุตา ขลังธรรมเนียม

กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 14510

นางสาวสุภมาส  ไข่คำ

นางสาวรุ่งอารีย์  บุดขุนทด

นางสาวหทัยชนก  บัววารี

นางสาวอรพรรณ ตั้งวิชัย

นางสาวนิรมล อุปถัมภ์

 

กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต 

นางสาวภณิดา  บัวลังกา รักษาการณ์ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม

นางสาวปาจารีย์  ภัทรรุ่งเรืองกุล

นางสาวสุทธิสินี พูลสวัสดิ์ 

นางสาวเสาวภา  วัชราภิรักษ์

 

************************************

หน่วยรับรอง กมป.

 ผู้อำนวยการ กมป. (Top)

นางสาวชุติมา ขมวิลัย

ผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR)

นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต์

 

  • ฝ่ายออกใบรับรองและพัฒนาระบบ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 14518 สายตรง 02-579-8710

     นางสาวภณิดา  บัวลังกา  หัวหน้าฝ่าย

     นางสาวมะลิฉัตร  กลิ่นพยอม  

     นางสาววรรณนาพร  คำมี

     นายธฤต  ลิ้มสุรัตน์ 

     นายมโนมาตุ สวนแก้วมณี

 

  • ฝ่ายอำนวยการ (คำขอ) เบอร์โทรศัพท์ภายใน 14519

     นางสาวรุ่งอารีย์  บุดขุนทด  หัวหน้าฝ่าย

     นางสาวปาจรีย์  ภัทรรุ่งเรืองกุล

     นางสาวศจี  เวหา

     นางสาวธิดา  เกตุศรีแก้ว  

     นางสาวกรกนก  คุ้มเสถียร

     นายวิทวัส  แก้วดี 

     นางสาวจุทามาส  รักณรงค์

 

  • ฝ่ายตรวจประเมิน เบอร์โทรศัพท์ภายใน 14515-14516 สายตรง 02-579-7738   

    นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต์  หัวหน้าฝ่าย

    นางสาวสุทธิสินี พูลสวัสดิ์ 

    นางสาวเสาวภา  วัชราภิรักษ์

    นางสาวจตุพร  ชีวะปรีชา

    นายเอกภพ  แก้วศิริ

    นางสาวศมน  ศรีตาแสน

    นางสาวจุดาพร  ช้อยเครือ

    นางสาวกนกพร  ศรีปรางค์

    นางสาวจิราภา  ทัพพรหม

  **************************

อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  ชั้น 5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 02-5798710, 02-579-7738

โทรสาร: 02-5798710                

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

เบอร์โทรศัพท์กรมประมง 02-562-0600-15

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

นายธฤต  ลิ้มสุรัตน์