Notice

โครงสร้างองค์กร หน่วยรับรอง กมป.

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น หรือ กมป.  เป็นหน่วยงานกรมประมง ซึ่งตั้งขึ้นตามการปรับโครงสร้างหน่วยราชการ ปี พ.ศ. 2559 และรับผิดชอบ หน่วยรับรอง ซึ่งเดิม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรือ ศรฟ. ตาม คำสั่งกรมประมง เลขที่ 116/2553 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ต่อมาได้จัดตั้งเป็นกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง ตามคำสังที่ 635/2557 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 และกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมงได้มีคำสั่งที่ 4277/2557 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 ให้กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานแหล่งผลิต ดำเนินงานตามระบบคุณภาพสำหรับหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/ICE 17065 เพื่อให้บริการรับรองระบบการผลิต ผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC รวมถึงระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ตามคำสังที่ 883/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยรับรอง ดัง Organisation Chart