Notice

รายงานการสำรวจสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 พ.ศ. 2562 นางสาวสุภมาส ไข่คำ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ และ   นางสาวอรพรรณ ตั้งวิชัย นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ร่วมกับ นางสาวสุดารา สัมฤทธิ์ นักวิชาการประมง และนายภุชงค์     มีรักษา เจ้าหน้าที่ประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการสำรวจพื้นที่ชายฝั่ง (Shoreline survey) และจุดเก็บตัวอย่างหอยสองฝา บริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

 

  

  

 

การสำรวจพื้นที่บริเวณชายฝั่งในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบว่า แหล่งของมลภาวะที่อาจมีผลกระทบต่อสุขอนามัยหอยสองฝามาจากน้ำทิ้งของชุมชน และน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงน้ำทิ้งจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากอำเภอเมืองสมุทรสงครามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสำรวจคลองสำคัญที่ไหลลงสู่แหล่งรับรองหอยสองฝา ได้แก่ คลองโคน คลองแพรกลึก คลองมอบลัด และคลองบางบ่อ พบว่าบริเวณคลองดังกล่าวมีการสร้างบ้านเรือนหนาแน่นตลอดริมฝั่ง อย่างไรก็ตาม น้ำในคลองที่สำรวจยังคงมีลักษณะค่อนข้างใส และไม่พบการเน่าเสียแต่อย่างใด ส่วนการสำรวจพิกัดจุดเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่และหอยตลับบริเวณดอนหอยหลอด พบว่าจุดเก็บตัวอย่างยังคงเป็นจุดเดิมตามพิกัดที่ได้แจ้งไว้

รายงานการสำรวจสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝา จังหวัดชุมพร

 

 

เมื่อวันที่ 25–26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวหทัยนก บัววารี นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ  นางสาวนิรมล อุปถัมภ์ นักวิชาการประมง  กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ร่วมกับ นายธีรวิทย์ จันทรส นักวิชาการประมง  นายชาญชัย บุญกาญจน์  เจ้าพนักงานประมง และนายสมพร แซ่ห่าน พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)  ดำเนินการสำรวจพื้นที่ชายฝั่ง (Shoreline survey) และจุดเก็บตัวอย่าง  บริเวณอ่าวทุ่งคา จังหวัดชุมพร

 

   

  

  

 

 

การสำรวจพิกัดจุดเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่และจุดเก็บตัวอย่างน้ำในอ่าวทุ่งคา จังหวัดชุมพร พบว่าจุดเก็บตัวอย่างยังคงเป็นจุดเดิมตามพิกัดที่ได้แจ้งไว้ การสำรวจสุขอนามัยพื้นที่บริเวณชายฝั่งในอำเภอสวีและอำเภอเมือง พบว่าแหล่งของมลพิษที่อาจมีผลกระทบต่อสุขอนามัยหอยสองฝานั้นมาจากน้ำทิ้งของชุมชน ซึ่งมีชุมชนบางส่วนที่ตั้งอยู่ริมคลอง การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร (สวนปาล์ม สวนยาง สวนผลไม้) น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และเศษสัตว์น้ำจากการทำการประมง อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบว่าน้ำทะเลบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง น้ำในคลองที่สำรวจนั้นมีลักษณะค่อนข้างใส ไม่พบแหล่งน้ำเน่าเสียหรือการเกิดแพลงก์ตอนบลูม

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมง

ทาง กมป. ขอความร่วมมือเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง กรุณากรอก "แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมง" เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการให้บริการต่อไป

โดยสามารถเข้าที่ลิงค์ด้านล่างนี้ หรือแสกน QR code เพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม

สำหรับเกษตรกร

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศ กำหนดการ และยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2562

 ประกาศ กำหนดการ ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2562 

Download เอกสารโครงการ+กำหนดการ

รายชื่อ รุ่นที่ 1 (ชายฝั่ง) ในวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

(เข้าพักวันที่ 25 ก.พ. 62 13:00 น.)

Download เอกสารประกาศรายชื่อ 

รายชื่อ รุ่นที่ 2 (น้ำจืด) ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

(เข้าพักวันที่ 27 ก.พ. 62 13:00 น.)

Download เอกสารประกาศรายชื่อ

 

 

EU อนุญาตให้ขยายขอบเขตการใช้ยา paromomycin ในสัตว์ซึ่งผลิตเพื่อการบริโภค

     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EUX2018/1967  เกี่ยวกับการอนุญาตให้ขยายขอบเขตการใช้ยา paromomycin ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Aminoglycoside ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย นิยมใช้รักษาโรคติดเชื้อต่างๆ โดยมีการกำหนดค่าสารตกค้างสูงสุด (Maximum Residues Limit; MRL) ของยา paromomycin ในชิ้นส่วนของสัตว์ต่างๆ และกำหนดใน Fin fish ส่วนของกล้ามเนื้อ (Muscle) ที่ระดับ 500 µg/kg  โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณะสุขของประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้ในสัตว์น้ำ

More Articles...

  1. ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)
  2. ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร "ข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017"
  3. ประกาศโครงการ กำหนดการ และยืนยันรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561
  4. แบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านการถ่ายโอนภาระกิจการตรวจการรับรองฟาร์ม