Notice

ระเบียบ GAP กรมประมง

  • ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี ฉบับรวม) Download  
  • ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓  Download 
  • ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  Download  
  • ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  Download  
  • ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี )  พ.ศ. ๒๕๕๓  Download  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวปฏิบัติในการสืบสวนหาสาเหตุ กรณีพบฟาร์มปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

เอกสารประกอบ 1.แบบฟอร์มรายงานติดตาม แก้ไขปัญหาฟาร์ม Download เอกสาร

                        2.ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนสาเหตุ(ผชช.พุทธ) Download เอกสาร

                        3.แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่(กกม.) Download เอกสาร

                        4.ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กพส.) Download เอกสาร

ประกาศเปิดขอบข่ายให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล GAP มกษ.7429 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ กมป มีความพร้อมในการเปิดขอบข่ายให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล GAP มกษ.7429 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป หากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทะเลท่านใดหรือกลุ่มใดสนใจที่จะสมัครเข้ายื่นขอการรับรองมาตรฐานได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัด และศุนย์ฯ ในพื้นที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ได้ หากมีข้อสอบถามประการใด

กรุณาติดต่อ กมป 02-5798710

ประกาศ ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวปฏิบัติในการสืบสวนหาสาเหตุ กรณีพบฟาร์มปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน” วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

!!ประกาศ!! ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวปฏิบัติในการสืบสวนหาสาเหตุ กรณีพบฟาร์มปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน”วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร !!!

Download เอกสารประกาศรายชื่อ

More Articles...

  1. ประกาศ ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มสมรรถนะการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการรับรองฟาร์มตามข้อก้าหนดมาตรฐาน มกษ. 7429”
  2. ประกาศ คำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  3. ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ 2019"
  4. ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2562