Notice

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวปฏิบัติในการสืบสวนหาสาเหตุ กรณีพบฟาร์มปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

เอกสารประกอบ 1.แบบฟอร์มรายงานติดตาม แก้ไขปัญหาฟาร์ม Download เอกสาร

                        2.ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนสาเหตุ(ผชช.พุทธ) Download เอกสาร

                        3.แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่(กกม.) Download เอกสาร

                        4.ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กพส.) Download เอกสาร

ประกาศเปิดขอบข่ายให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล GAP มกษ.7429 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ กมป มีความพร้อมในการเปิดขอบข่ายให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล GAP มกษ.7429 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป หากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทะเลท่านใดหรือกลุ่มใดสนใจที่จะสมัครเข้ายื่นขอการรับรองมาตรฐานได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัด และศุนย์ฯ ในพื้นที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ได้ หากมีข้อสอบถามประการใด

กรุณาติดต่อ กมป 02-5798710

ประกาศ ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวปฏิบัติในการสืบสวนหาสาเหตุ กรณีพบฟาร์มปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน” วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

!!ประกาศ!! ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวปฏิบัติในการสืบสวนหาสาเหตุ กรณีพบฟาร์มปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน”วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร !!!

Download เอกสารประกาศรายชื่อ

ประกาศ ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มสมรรถนะการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการรับรองฟาร์มตามข้อก้าหนดมาตรฐาน มกษ. 7429”

ประกาศ ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มสมรรถนะการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการรับรองฟาร์มตามข้อก้าหนดมาตรฐาน มกษ. 7429”
ในวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Download เอกสารประกาศรายชื่อ