Notice

Outsource โดยใช้ Inspection Body

กมป. กับการใช้หน่วยรรับรอง หรือหน่วยตรวจประเมิน สยับสนุนงานรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (กมป.) จะได้จัดให้มีการจ้างเหมาช่วง (Sub-contract) lสำหรับหน่วยตรวจประเมิน (Inspection Body; IB) เพื่อดำเนินการสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นไปตาม ISO/IEC Guide 65  สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  Download