Notice

กระบวนงาน การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับรองระบบงาน

ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กมป.) ขอเสนอกระบวนงานใหม่จำนวน ๑ กระงานบวนงาน คือ กระบวนงานการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับรองงานตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 (ISO/IEC 17065) ซึ่งประกอบด้วย ๔ กระบวนงานย่อย รวมระยะเวลาทำการ ๘๕ วัน ดังนี้  Click ดูกระบวนงาน