รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง

  • Print

ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง (F-AD-36) โดยกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง  (กมป.)

ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบการผลิต GAP/CoC และเกษตรอินทรีย์ ทั้งหมด ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 (List Certified farm and Operator for GAP CoC and Organic on Fisheries and Aquaculture Standard)   Download