Notice

ขอบข่ายให้การรับรอง

ขอบข่ายให้การรับรอง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เปิดให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จากเดิมซึ่ง กมป.  เปิดให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) , GAP มกษ. 7401-2557 และ  มาตรฐาน GAP มกษ. 7422-2553 สำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล และ  GAP มกษ. GAP มกษ 7417-2559 สำหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิล 

มาตรฐาน

กุ้งทะเล

ปลานิล

 

ฟาร์มเลี้ยง

ฟาร์มเพาะฟักและอนุบาล

ฟาร์มเลี้ยง

ฟาร์มเพาะฟักและอนุบาล

GAP กรมประมง

Ö

Ö

Ö

Ö

CoC

Ö

Ö

 

 

GAP มกษ. 7401-2557 

Ö

 

 

 

GAP มกษ. 7422-2553 

 

Ö

 

 

GAP มกษ 7417-2559      Ö  
GAP มกษ  7432-2558               Ö     สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวระยะนอเพลียศ    

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) ได้เปิดให้การรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ รวม 4 ขอบข่าย ดังนี้

มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์   

 - เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และ จำหน่ายผลิตผล

และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

มกษ. เกษตรอินทรีย์ 9000 เล่ม 1-2552    
 - เกษตรอินทรีย์ เล่ม 3: อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ มกษ. เกษตรอินทรีย์ 9000-2554
 - เกษตรอินทรีย์ เล่ม 5: ปลาสลิดอินทรีย์  มกษ. เกษตรอินทรีย์ 9000-2553
 - เกษตรอินทรีย์: การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ มกษ. เกษตรอินทรีย์ 7413-2550

ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับการรับรองสามารถยืนใบสมัครขอรับรองได้ที่ หน่วยงานสังกัดกรมประมง (สำนักงานประมง/ศูนย์ฯ/สถาบัน) ในพื้นที่ หรือที่ฝ่ายอำนวยการ หน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรุงเทพฯ