คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และ ผู้ตรวจประเมิน

  • Print

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน   

คำสั่งยกเลิกหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

คำสั่งยกเลิกผู้ตรวจประเมิน