โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมิน (Auditor) และคณะทบทวนการรับรอง สำหรับหน่วยรับรอง ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ปี 2559

  • Print

โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมิน (Auditor) และคณะทบทวนการรับรอง สำหรับหน่วยรับรอง ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เพื่อการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2559 ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

Download เอกสารกำหนดการจัดสัมมนา

แผนที่สถานที่สัมมนา