โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์

  • Print

ขอเรียนเชิญผู้ตรวจประเมิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์

Download เอกสารโครงการจัดอบรม

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559      Download แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559    Download แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 2

ณ โรงแรม เบส เวสเทิร์น รอยัล บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์     Download link แผนที่โรงแรม