Notice

โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ประจำปี 2560 ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ประจำปี 2560 ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065

Download เอกสารโครงการจัดอบรม

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559    Download แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนารุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559    Download แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนารุ่นที่ 2

ณ โรงแรม สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม     Download แผนที่โรงแรม

แนะแนววิธีการเดินทางจากกรุงเทพฯ