Notice

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรอง ตามระบบ ISO/IEC 17065

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมประมง เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรอง ตามระบบ ISO/IEC 17065

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร
Download เอกสารรายละเอียดการอบรม

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร
Download เอกสารรายละเอียดการอบรม