ห้องปฏิบัติการทดสอบและขอบข่ายรายการทดสอบ ที่มีความสามารถตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

  • Print

ห้องปฏิบัติการทดสอบและขอบข่ายรายการทดสอบ ที่มีความสามารถตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ลำดับที่

ชื่อห้องปฏิบัติการ

ขึ้นทะเบียนวันที่

สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน

รายละเอียด

1

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด

29 มีนาคม 2561

28 มีนาคม 2564

คลิกที่นี่ (pdf file)

2

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

16 มกราคม 2560

20 ตุลาคม 2562

คลิกที่นี่ (pdf file)

3

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

2 สิงหาคม 2561

1 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

4

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

6 กุมภาพันธ์ 2560

24 ตุลาคม 2561

คลิกที่นี่ (pdf file)

5

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

3 กุมภาพันธ์ 2560

18 พฤษภาคม 2560

คลิกที่นี่ (pdf file)

6

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สมุทรสาคร สาขา 106)

9 มีนาคม 2559

5 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่ (pdf file)

7

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

25 มีนาคม 2560

24 มีนาคม 2563

-

8

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด

3 เมษายน 2560

17 พฤศจิกายน 2560

-

9

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 7 เมษายน 2560

 23 มกราคม 2562

คลิกที่นี่ (pdf file)

10

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

 19 เมษายน 2560

21 มิถุนายน 2561 

คลิกที่นี่ (pdf file)

11

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่

 17 กันยายน 2561

 16 กันยายน 2564

คลิกที่นี่ (pdf file)

12

ห้องปฏิบัติการบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด

 8 พฤษภาคม 2560

24 ตุลาคม 2561

29 ธันวาคม 2561

คลิกที่นี่ (pdf file)

13

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร

 11 พฤษภาคม 2560

 10 พฤษภาคม 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

14

ห้องปฏิบัติการ เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

 27 พฤษภาคม 2560

 26 พฤษภาคม 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

15

ห้องปฎิบัติการบริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

25 สิงหาคม 2560

24 สิงหาคม 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

16

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

 1 กันยายน 2560

 6 กรกฎาคม 2562

คลิกที่นี่ (pdf file)

17

ห้องปฏิบัติการ บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

 11 กันยายน 2560

 10 กันยายน 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

18

ห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น

 18 มกราคม 2562

 17 มกราคม 2565

คลิกที่นี่ (pdf file)

19

ห้องปฏิบัติการ บริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

25 สิงหาคม 2560

24 สิงหาคม 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

20

ห้องปฏิบัติการ ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด (สมุทรสาคร สาขาที่ 6)

 21 มิถุนายน 2561

5 พฤศจิกายน 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

21

 ห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)

 26 กรกฎาคม 2560

 25 กรกฎาคม 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

22

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาลาดหลุมแก้ว 20 ตุลาคม 2560   19 ตุลาคม 2563 คลิกที่นี่ (pdf file) 

23

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

 

 20 ตุลาคม 2560  26 กันยายน 2563  คลิกที่นี่ (pdf file)

24

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท    สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด  24 มกราคม 2561 12 ธันวาคม 2562   คลิกที่นี่ (pdf file)

25

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทสยามสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด  10 พฤศจิกายน 2560  3 มีนาคม 2562  คลิกที่นี่ (pdf file)

26

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 สาขา ฉะเชิงเทรา
14 พฤศจิกายน 2560  13 พฤศจิกายน 2563   คลิกที่นี่ (pdf file)

27

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด

 18 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2563   คลิกที่นี่ (pdf file)

28

ห้องปฏิบัติการทดสอบ วิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                10 พฤศจิกายน 2560   9 พฤศจิกายน 2563  คลิกที่นี่ (pdf file)

29

ห้องปฏิบัติการทดสอบ กม.21 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                           15 ธันวาคม 2560  14 ธันวาคม 2563  คลิกที่นี่ (pdf file)

30

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โอคินอสฟู้ดส์ จำกัด                                  13 ธันวาคม 2560  12 ธันวาคม 2563  คลิกที่นี่ (pdf file)

31

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 ตุลาคม 2560   4 ตุลาคม 2563  คลิกที่นี่ (pdf file)

32

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา 5 ตุลาคม 2560 23 กรกฎาคม 2562  คลิกที่นี่ (pdf file)

33

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ 12 พฤศจิกายน 2561 11 พฤศจิกายน 2564  คลิกที่นี่ (pdf file)

34

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด    18 มกราคม 2562 17 มกราคม 2565  คลิกที่นี่ (pdf file)

35

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 14 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2563  คลิกที่นี่ (pdf file)

36

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้องปฏิบัติการแผนกการค้าระหว่างประเทศ บริษัท บูโรเวิริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 31 มกราคม 2561 2 มีนาคม 2562  คลิกที่นี่ (pdf file)

37

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทน้ำปลาพิชัย จำกัด 14 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2563  คลิกที่นี่ (pdf file)
 38 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
 11 มกราคม 2562  10 มกราคม 2565  คลิกที่นี่ (pdf file)
 39 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด 21 มกราคม 2562   20 มกราคม 2565  คลิกที่นี่ (pdf file)
40 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

 29 สิงหาคม 2561

21 มีนาคม 2563  คลิกที่นี่ (pdf file)
41 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสาเร็จรูป ฉะเชิงเทรา)

16 ตุลาคม 2561

15 ตุลาคม 2564 คลิกที่นี่ (pdf file)
42 ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี)

16 มกราคม 2562

15 มกราคม 2565 -
43 ห้องปฏิบัติการทดสอบสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

18 มกราคม 2562

17 มกราคม 2565 คลิกที่นี่ (pdf file)
44 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

20 กุมภาพันธ์ 2562

19 กุมภาพันธ์ 2565 คลิกที่นี่ (pdf file)
45 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

4 มีนาคม 2562

3 มีนาคม 2565 คลิกที่นี่ (pdf file)