ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560

  • Print

   โดยที่กฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. 2559 ออกตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 76 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กําหนดให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม และความในมาตรา 77 แห่งพระราชกําหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 77 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดสุพรรณบุรี ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ให้เขตท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี (ตามบัญชีแนบท้าย) เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เฉพาะชนิดกุ้งขาวแวนนาไม

  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Download เอกสาร