ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065

  • Print

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO/IEC 17065:2012 Introduction and Internal Auditor Course) ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 ในระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เอบีน่า กรุงเทพฯ

Download เอกสาร