Notice

รายงานการสำรวจสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝา

รายงานการสำรวจสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝาในแต่ละจังหวัดจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดตราด

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดชุมพร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี