ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)

  • Print

ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

Download เอกสารกำหนดการอบรม

Download เอกสารประกาศรายชื่อ