EU อนุญาตให้ขยายขอบเขตการใช้ยา paromomycin ในสัตว์ซึ่งผลิตเพื่อการบริโภค

  • Print

     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EUX2018/1967  เกี่ยวกับการอนุญาตให้ขยายขอบเขตการใช้ยา paromomycin ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Aminoglycoside ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย นิยมใช้รักษาโรคติดเชื้อต่างๆ โดยมีการกำหนดค่าสารตกค้างสูงสุด (Maximum Residues Limit; MRL) ของยา paromomycin ในชิ้นส่วนของสัตว์ต่างๆ และกำหนดใน Fin fish ส่วนของกล้ามเนื้อ (Muscle) ที่ระดับ 500 µg/kg  โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณะสุขของประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้ในสัตว์น้ำ