Notice

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมง

ทาง กมป. ขอความร่วมมือเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง กรุณากรอก "แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมง" เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการให้บริการต่อไป

โดยสามารถเข้าที่ลิงค์ด้านล่างนี้ หรือแสกน QR code เพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม

สำหรับเกษตรกร

สำหรับเจ้าหน้าที่