รายงานการสำรวจสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝา จังหวัดชุมพร

  • Print

 

 

เมื่อวันที่ 25–26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวหทัยนก บัววารี นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ  นางสาวนิรมล อุปถัมภ์ นักวิชาการประมง  กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ร่วมกับ นายธีรวิทย์ จันทรส นักวิชาการประมง  นายชาญชัย บุญกาญจน์  เจ้าพนักงานประมง และนายสมพร แซ่ห่าน พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)  ดำเนินการสำรวจพื้นที่ชายฝั่ง (Shoreline survey) และจุดเก็บตัวอย่าง  บริเวณอ่าวทุ่งคา จังหวัดชุมพร

 

   

  

  

 

 

การสำรวจพิกัดจุดเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่และจุดเก็บตัวอย่างน้ำในอ่าวทุ่งคา จังหวัดชุมพร พบว่าจุดเก็บตัวอย่างยังคงเป็นจุดเดิมตามพิกัดที่ได้แจ้งไว้ การสำรวจสุขอนามัยพื้นที่บริเวณชายฝั่งในอำเภอสวีและอำเภอเมือง พบว่าแหล่งของมลพิษที่อาจมีผลกระทบต่อสุขอนามัยหอยสองฝานั้นมาจากน้ำทิ้งของชุมชน ซึ่งมีชุมชนบางส่วนที่ตั้งอยู่ริมคลอง การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร (สวนปาล์ม สวนยาง สวนผลไม้) น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และเศษสัตว์น้ำจากการทำการประมง อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบว่าน้ำทะเลบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง น้ำในคลองที่สำรวจนั้นมีลักษณะค่อนข้างใส ไม่พบแหล่งน้ำเน่าเสียหรือการเกิดแพลงก์ตอนบลูม