Notice

รายงานการสำรวจสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 พ.ศ. 2562 นางสาวสุภมาส ไข่คำ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ และ   นางสาวอรพรรณ ตั้งวิชัย นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ร่วมกับ นางสาวสุดารา สัมฤทธิ์ นักวิชาการประมง และนายภุชงค์     มีรักษา เจ้าหน้าที่ประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการสำรวจพื้นที่ชายฝั่ง (Shoreline survey) และจุดเก็บตัวอย่างหอยสองฝา บริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

 

  

  

 

การสำรวจพื้นที่บริเวณชายฝั่งในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบว่า แหล่งของมลภาวะที่อาจมีผลกระทบต่อสุขอนามัยหอยสองฝามาจากน้ำทิ้งของชุมชน และน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงน้ำทิ้งจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากอำเภอเมืองสมุทรสงครามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสำรวจคลองสำคัญที่ไหลลงสู่แหล่งรับรองหอยสองฝา ได้แก่ คลองโคน คลองแพรกลึก คลองมอบลัด และคลองบางบ่อ พบว่าบริเวณคลองดังกล่าวมีการสร้างบ้านเรือนหนาแน่นตลอดริมฝั่ง อย่างไรก็ตาม น้ำในคลองที่สำรวจยังคงมีลักษณะค่อนข้างใส และไม่พบการเน่าเสียแต่อย่างใด ส่วนการสำรวจพิกัดจุดเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่และหอยตลับบริเวณดอนหอยหลอด พบว่าจุดเก็บตัวอย่างยังคงเป็นจุดเดิมตามพิกัดที่ได้แจ้งไว้