Notice

แบบสำรวจข้อคิดเห็นเกษตรกรต่อการเข้าสู่มาตรฐานการผลิตเกลือและผลิตภัณฑ์ รวมถึงอาชีพเสริมนอกฤดูการผลิตเกลือทะเล

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจความเข้าใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและคุณภาพเกลือทะเล ส่งเสริมอาชีพประมงหลังฤดูกาลผลิตเกลือทะเล 

(แสกน หรือคลิกที่ QR code เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม)