ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2562

  • Print

แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ในระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

Download เอกสารประกาศ