โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวปฏิบัติในการสืบสวนหาสาเหตุ กรณีพบฟาร์มปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

  • Print

เอกสารประกอบ 1.แบบฟอร์มรายงานติดตาม แก้ไขปัญหาฟาร์ม Download เอกสาร

                        2.ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนสาเหตุ(ผชช.พุทธ) Download เอกสาร

                        3.แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่(กกม.) Download เอกสาร

                        4.ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กพส.) Download เอกสาร