Notice

รายชื่อห้องปฏิบัติการขึ้นบัญชี กมป.

1. ทะเบียนรายชื่อห้องปฎิบัติการของกรมประมง สำหรับความสามารถการครวจวิเคราะห์สาร View 

2. ทะเบียนรายชื่อห้องปฎิบัติการภายนอกกรมประมง สำหรับความสามารถการครวจวิเคราะห์สาร เพิ่มเติม View 

3. ทะเบียนรายชื่อห้องปฎิบัติการของกรมประมง สำหรับความสามารถการครวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำด้วยเทตนิค PCR  ประก่าศ ณ 27 กรกฎาคม 2559 View