Notice

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP และมาตรฐาน Code of Conduct (CoC) ที่ได้รับรองจากบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP และมาตรฐาน Code of Conduct (CoC) ที่ได้รับรองจากบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

Download เอกสาร

ประกาศแผนการจัดจ้างตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP และมาตรฐาน Code of Conduct (CoC) ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศแผนการจัดจ้างตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP และมาตรฐาน Code of Conduct (CoC) ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

Download เอกสาร

ประกาศ เอกสารประกาศกรมประมง และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2561

ประกาศ เอกสารประกาศกรมประมง และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2561

 

Download เอกสารประกาศกรมประมง

Download เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Download เอกสารประกาศกรมประมง

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

Download เอกสาร