Notice

ประกาศ แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

Download เอกสารแนบ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างแปลเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรอง โดยบุคคลที่ 3 กับ GSSI

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างแปลเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรอง โดยบุคคลที่ 3 กับ GSSI ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

Download เอกสารแนบ

ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561

Download ไฟล์เอกสาร