Notice

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

Download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ กมป. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

Download เอกสาร

ประกาศ แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

Download เอกสารแนบ