Notice

ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร "ข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017"

ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร "ข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017" ในระหว่างวันที่ 11/14 ธันวาคม 2561

Download กำหนดการอบรมฯ

Download ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วม

ประกาศโครงการ กำหนดการ และยืนยันรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศโครงการ กำหนดการ และยืนยันรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO/IEC 17065:2012 Introduction and Internal Auditor Course)ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Download ประกาศโครงการ กำหนดการ

Download ยืนยันรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านการถ่ายโอนภาระกิจการตรวจการรับรองฟาร์ม

แบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านการถ่ายโอนภาระกิจการตรวจการรับรองฟาร์ม

   กรมประมงมีแผนที่จะดำเนินการถ่ายโอนภำรกิจด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐำนให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายในกำรขอรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มกษ.GAP/CoC ที่กรมประมงรับผิดชอบดำเนินการ

   เพื่อมิให้การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้บริการของประมง กรมประมงจึงจัดทำแบบสอบถามจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความคิดเห็นนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการประกาศค่าใช้จ่าย ในการให้บริการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป

Download เอกสารแบบสอบถาม

แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2557) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSSI

แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2557) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSSI
ในวันที่ 11 – 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

Download เอกสาร

รายงานการสำรวจสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝา

รายงานการสำรวจสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝาในแต่ละจังหวัดจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดตราด

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดชุมพร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

More Articles...

  1. สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าประมงของสหรัฐอเมริกา Seafood Import Monitoring Program (SIMP)
  2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตวฺน้ำอินทรีย์ประจ้าปี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561
  3. รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระบบตรวจสอบย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ วันจันทร์ที่ 24- 25 ก.ค. 61 ณ โรงแรมนารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  4. รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ 2018” วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครดาวน์โหลดเอกสาร