Notice

ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 และการประกันคุณภาพผลทดสอบ สำหรับงานตรวจสอบรับรองฟาร์ม/สถานประกอบการตามมาตรฐาน GAP/CoC

ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 และการประกันคุณภาพผลทดสอบ สำหรับงานตรวจสอบรับรองฟาร์ม/สถานประกอบการตามมาตรฐาน GAP/CoC ในระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 ห้องประชุมอาคารสุรัสวดี ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) กรุงเทพมหานคร

Download เอกสารรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์

รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 Download เอกสารแนบ
รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 Download เอกสารแนบ

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงแรม 035-212535

 

แผนที่โรงแรม (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO/IEC 17065:2012 Introduction and Internal Auditor Course) ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 ในระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เอบีน่า กรุงเทพฯ

Download เอกสาร

More Articles...

  1. ประกาศ กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  2. ประกาศแผนการจัดจ้างทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) โดยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล(GAP) มกษ.7401-2557
  3. ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
  4. ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560