Notice

More Articles...

  1. ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2560
  2. ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศ สนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง
  4. ห้องปฏิบัติการทดสอบและขอบข่ายรายการทดสอบ ที่มีความสามารถตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ