Notice

แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2557) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSSI

แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2557) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSSI
ในวันที่ 11 – 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

Download เอกสาร

รายงานการสำรวจสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝา

รายงานการสำรวจสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝาในแต่ละจังหวัดจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดตราด

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดชุมพร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าประมงของสหรัฐอเมริกา Seafood Import Monitoring Program (SIMP)

 

          วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ เซนทราแกรนด์ เซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพฯ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมนาเชิงปฎิบัติการ การเตรียมความพร้อมในกการปฎิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าประมงของสหรัฐอเมริกา Seafood Import Monitoring Program (SMP) โดยในงานสัมนามีวิทยากรที่เป็นผู้แทนจาก NOAA สหรัฐอเมริกา มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการส่งออกสัตว์นำ้ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาให้เกิดแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมต่อไป

   

 

โดย SIMP เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงาน National Marine Fisheries Service (NMFS), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) กระทรวงพาณิชย์ โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าสหรัฐฯ (importer of record) ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตนาเข้าสินค้าสัตว์น้ำ

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตวฺน้ำอินทรีย์ประจ้าปี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตวฺน้ำอินทรีย์ประจ้าปี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร

Download รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

แผนที่โรงแรม