Notice

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสัมมนา การผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด (เกษตรกร/ภาคราชการ/เอกชน)

กำหนดการสัมมนา เรื่องการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด (เกษตรกร/ภาคราชการ/เอกชน)
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2560 

Download เอกสารกำหนดการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรอง ตามระบบ ISO/IEC 17065

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมประมง เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรอง ตามระบบ ISO/IEC 17065

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร
Download เอกสารรายละเอียดการอบรม

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร
Download เอกสารรายละเอียดการอบรม

โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ประจำปี 2560 ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ประจำปี 2560 ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065

Download เอกสารโครงการจัดอบรม

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559    Download แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนารุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559    Download แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนารุ่นที่ 2

ณ โรงแรม สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม     Download แผนที่โรงแรม

แนะแนววิธีการเดินทางจากกรุงเทพฯ