Notice

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 

Download เอกสารแนบ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ Global Sustainable Seafood Initiiative (GSSI)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ Global Sustainable Seafood Initiiative (GSSI) โดยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (จีเอพี) มกษ.7401-2557 โดยวิธีคัดเลือก ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

Download เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor)

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หลักสูตร “การฝึกอบรมหัวหน้าผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)” ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

Download เอกสาร

ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 และการประกันคุณภาพผลทดสอบ สำหรับงานตรวจสอบรับรองฟาร์ม/สถานประกอบการตามมาตรฐาน GAP/CoC

ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 และการประกันคุณภาพผลทดสอบ สำหรับงานตรวจสอบรับรองฟาร์ม/สถานประกอบการตามมาตรฐาน GAP/CoC ในระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 ห้องประชุมอาคารสุรัสวดี ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) กรุงเทพมหานคร

Download เอกสารรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์

รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 Download เอกสารแนบ
รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 Download เอกสารแนบ

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงแรม 035-212535

 

แผนที่โรงแรม (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)