Notice

โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ประจำปี 2560 ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ประจำปี 2560 ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065

Download เอกสารโครงการจัดอบรม

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559    Download แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนารุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559    Download แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนารุ่นที่ 2

ณ โรงแรม สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม     Download แผนที่โรงแรม

แนะแนววิธีการเดินทางจากกรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์

ขอเรียนเชิญผู้ตรวจประเมิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์

Download เอกสารโครงการจัดอบรม

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559      Download แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559    Download แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 2

ณ โรงแรม เบส เวสเทิร์น รอยัล บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์     Download link แผนที่โรงแรม 

โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมิน (Auditor) และคณะทบทวนการรับรอง สำหรับหน่วยรับรอง ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ปี 2559

โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมิน (Auditor) และคณะทบทวนการรับรอง สำหรับหน่วยรับรอง ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เพื่อการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2559 ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

Download เอกสารกำหนดการจัดสัมมนา

แผนที่สถานที่สัมมนา

โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น คณะทบทวนการรับรอง สำหรับหน่วยงานรับรองตามระบบมาตรฐานสากล 29/08/2559

โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น คณะทบทวนการรับรอง สำหรับหน่วยงานรับรองตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เพื่อการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP/CoC ปี 2559 ในระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

Download เอกสารกำหนดการจัดสัมมนา


แผนที่สถานที่สัมมนา