Notice

ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)

ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

Download เอกสารกำหนดการอบรม

Download เอกสารประกาศรายชื่อ

ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร "ข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017"

ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร "ข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017" ในระหว่างวันที่ 11/14 ธันวาคม 2561

Download กำหนดการอบรมฯ

Download ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วม

ประกาศโครงการ กำหนดการ และยืนยันรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศโครงการ กำหนดการ และยืนยันรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO/IEC 17065:2012 Introduction and Internal Auditor Course)ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Download ประกาศโครงการ กำหนดการ

Download ยืนยันรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านการถ่ายโอนภาระกิจการตรวจการรับรองฟาร์ม

แบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านการถ่ายโอนภาระกิจการตรวจการรับรองฟาร์ม

   กรมประมงมีแผนที่จะดำเนินการถ่ายโอนภำรกิจด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐำนให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายในกำรขอรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มกษ.GAP/CoC ที่กรมประมงรับผิดชอบดำเนินการ

   เพื่อมิให้การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้บริการของประมง กรมประมงจึงจัดทำแบบสอบถามจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความคิดเห็นนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการประกาศค่าใช้จ่าย ในการให้บริการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป

Download เอกสารแบบสอบถาม

แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2557) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSSI

แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2557) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSSI
ในวันที่ 11 – 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

Download เอกสาร