Notice

รายงานการสำรวจสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝา จังหวัดชุมพร

 

 

เมื่อวันที่ 25–26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวหทัยนก บัววารี นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ  นางสาวนิรมล อุปถัมภ์ นักวิชาการประมง  กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ร่วมกับ นายธีรวิทย์ จันทรส นักวิชาการประมง  นายชาญชัย บุญกาญจน์  เจ้าพนักงานประมง และนายสมพร แซ่ห่าน พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)  ดำเนินการสำรวจพื้นที่ชายฝั่ง (Shoreline survey) และจุดเก็บตัวอย่าง  บริเวณอ่าวทุ่งคา จังหวัดชุมพร

 

   

  

  

 

 

การสำรวจพิกัดจุดเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่และจุดเก็บตัวอย่างน้ำในอ่าวทุ่งคา จังหวัดชุมพร พบว่าจุดเก็บตัวอย่างยังคงเป็นจุดเดิมตามพิกัดที่ได้แจ้งไว้ การสำรวจสุขอนามัยพื้นที่บริเวณชายฝั่งในอำเภอสวีและอำเภอเมือง พบว่าแหล่งของมลพิษที่อาจมีผลกระทบต่อสุขอนามัยหอยสองฝานั้นมาจากน้ำทิ้งของชุมชน ซึ่งมีชุมชนบางส่วนที่ตั้งอยู่ริมคลอง การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร (สวนปาล์ม สวนยาง สวนผลไม้) น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และเศษสัตว์น้ำจากการทำการประมง อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบว่าน้ำทะเลบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง น้ำในคลองที่สำรวจนั้นมีลักษณะค่อนข้างใส ไม่พบแหล่งน้ำเน่าเสียหรือการเกิดแพลงก์ตอนบลูม

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมง

ทาง กมป. ขอความร่วมมือเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง กรุณากรอก "แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมง" เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการให้บริการต่อไป

โดยสามารถเข้าที่ลิงค์ด้านล่างนี้ หรือแสกน QR code เพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม

สำหรับเกษตรกร

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศ กำหนดการ และยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2562

 ประกาศ กำหนดการ ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2562 

Download เอกสารโครงการ+กำหนดการ

รายชื่อ รุ่นที่ 1 (ชายฝั่ง) ในวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

(เข้าพักวันที่ 25 ก.พ. 62 13:00 น.)

Download เอกสารประกาศรายชื่อ 

รายชื่อ รุ่นที่ 2 (น้ำจืด) ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

(เข้าพักวันที่ 27 ก.พ. 62 13:00 น.)

Download เอกสารประกาศรายชื่อ

 

 

EU อนุญาตให้ขยายขอบเขตการใช้ยา paromomycin ในสัตว์ซึ่งผลิตเพื่อการบริโภค

     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EUX2018/1967  เกี่ยวกับการอนุญาตให้ขยายขอบเขตการใช้ยา paromomycin ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Aminoglycoside ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย นิยมใช้รักษาโรคติดเชื้อต่างๆ โดยมีการกำหนดค่าสารตกค้างสูงสุด (Maximum Residues Limit; MRL) ของยา paromomycin ในชิ้นส่วนของสัตว์ต่างๆ และกำหนดใน Fin fish ส่วนของกล้ามเนื้อ (Muscle) ที่ระดับ 500 µg/kg  โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณะสุขของประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้ในสัตว์น้ำ

ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)

ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์การตรวจประเมิน สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Training Course on Lead Auditor: ISO 9001:2015 Version)” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

Download เอกสารกำหนดการอบรม

Download เอกสารประกาศรายชื่อ

More Articles...

  1. ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร "ข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017"
  2. ประกาศโครงการ กำหนดการ และยืนยันรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านการถ่ายโอนภาระกิจการตรวจการรับรองฟาร์ม
  4. แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2557) สู่การยอมรับความเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSSI