Notice

รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง

ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง (F-AD-36) โดยกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง  (กมป.)

ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบการผลิต GAP/CoC และเกษตรอินทรีย์ ทั้งหมด ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 (List Certified farm and Operator for GAP CoC and Organic on Fisheries and Aquaculture Standard)   Download   

 

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และ ผู้ตรวจประเมิน

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน   

คำสั่งยกเลิกหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

คำสั่งยกเลิกผู้ตรวจประเมิน 

กระบวนงาน การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับรองระบบงาน

ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กมป.) ขอเสนอกระบวนงานใหม่จำนวน ๑ กระงานบวนงาน คือ กระบวนงานการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับรองงานตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 (ISO/IEC 17065) ซึ่งประกอบด้วย ๔ กระบวนงานย่อย รวมระยะเวลาทำการ ๘๕ วัน ดังนี้  Click ดูกระบวนงาน

Outsource โดยใช้ Inspection Body

กมป. กับการใช้หน่วยรรับรอง หรือหน่วยตรวจประเมิน สยับสนุนงานรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (กมป.) จะได้จัดให้มีการจ้างเหมาช่วง (Sub-contract) lสำหรับหน่วยตรวจประเมิน (Inspection Body; IB) เพื่อดำเนินการสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นไปตาม ISO/IEC Guide 65  สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  Download 

รายชื่อห้องปฏิบัติการขึ้นบัญชี กมป.

1. ทะเบียนรายชื่อห้องปฎิบัติการของกรมประมง สำหรับความสามารถการครวจวิเคราะห์สาร View 

2. ทะเบียนรายชื่อห้องปฎิบัติการภายนอกกรมประมง สำหรับความสามารถการครวจวิเคราะห์สาร เพิ่มเติม View 

3. ทะเบียนรายชื่อห้องปฎิบัติการของกรมประมง สำหรับความสามารถการครวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำด้วยเทตนิค PCR  ประก่าศ ณ 27 กรกฎาคม 2559 View