Notice

ตามที่กรมประมง ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อให้การดำเนินงารให้การรับรองระลลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี จี เอ พี หรือ GAP กรมประมง  กรมประมงได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการสังกัดกรมประมงเปนผู้รับรอง ตามคำสั่งเลขที่ 1299/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 download คำสั่ง